Předběžná tržní konzultace pro budoucí place branding strategii HMP

23.05.2023

Hlavní město Praha vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci (PTK) s cílem získat informace pro budoucí projekt "Place branding strategie Prahy". Hlavní město vyzývá experty působící na trhu a vědecké výzkumníky z oboru k účasti na PTK, která představuje první krok k vypsání veřejné zakázky na realizaci projektu. Pokud máte zájem zúčastnit se, vyplňte prosím následující formulář do 5. dubna, 2023 (včetně).

Předběžná tržní konzultace pro budoucí place branding strategii HMP

Dosavadní brandingová strategie Prahy se soustředila (nutno říct velmi úspěšně) na komunikaci města jako turistické destinace. Nicméně pokud chce Praha udržet svou konkurenceschopnost ve stále intenzivnější soutěži o talent a investice, musí posílit svou reputaci v zahraničí a aktivně komunikovat svou pozici města vhodného pro život, práci, studium a podnikání.

Cílem projektu je prezentovat unikátní aspekty Prahy a definovat, které její vlastnosti tvoří emoční vazbu na město. Jelikož spolupráce mezi jednotlivými městskými stakeholdery je pro projekt naprosto zásadní, budoucí brandingová strategie musí korespondovat s obecným směřováním Prahy, a tím, jak ji vnímají pražští občané, expat komunita, návštěvníci města, instituce, podnikatelé či investoři.

Rozsah budoucí veřejné zakázky

Předmět plánované veřejné zakázky by měl zahrnovat:

• kvalitativní výzkum percepce Prahy, a to z pohledu expatů (především zahraničních studentů a pracovníků s ohledem na jejich motivaci při volbě Prahy jako jejich cílové destinace pro život), Pražanů (s ohledem na jejich vnímání života ve městě a jeho budoucího vývoje) a cizinců (s ohledem na definici cílových států či měst a výzkum místní percepce Prahy); • stakeholder management – organizaci workshopů a dalších aktivit pro důležité stakeholdery v rámci města; • vytvoření strategické vize a silné identity pro budoucnost Prahy v oblasti work, study, invest; • návrh implementace a její evaluace.

Obsah předběžné tržní konzultace

Základním předmětem a účelem PTK je získání a ověření informací nezbytných pro realizaci veřejné zakázky, zejména co se týče:

  • provádění relevantního kvantitativního a kvalitativního výzkumu a jeho obsahu,
  • stanovení ceny za poskytnutá plnění,
  • možných způsobů přístupu k realizaci Projektu,
  • definování kvalifikačních požadavků na dodavatele,
  • problematiky Stakeholder managementu – průběhu, formy, harmonogramu atp.

Praktické informace

Výzva k účasti na PTK je mířena především na subjekty působící v oblasti city brandingu, nation brandingu, place brandingu a/nebo destination marketingu. Zvláště potom na potenciální zájemce o spolupráci na zmíněném projektu.

PTK proběhne on-line, v anglickém jazyce a s každým účastníkem zvlášť. Otázky k probírání během konzultace budou účastníkům poskytnuty minimálně dva dny před samotnou PTK. Předpokládaná délka trvání konzultace je 1-2 hodiny, v závislosti na komplexitě zpětné vazby.

Pokud máte zájem se PTK zúčastnit, vyplňte prosím následující formulář do 5. dubna 2023 (včetně).

V případě jakýchkoli otázek se na nás prosím obraťte e-mailem na adrese lucia.legathova@praha.eu. Více informací najdete zde.

Poslední aktuality

Všechny aktuality