Předběžná tržní konzultace pro budoucí place branding strategii HMP

23.05.2023


Hlavní město Praha vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci (PTK) s cílem získat informace pro budoucí projekt "Place branding strategie Prahy". Hlavní město vyzývá experty působící na trhu a vědecké výzkumníky z oboru k účasti na PTK, která představuje první krok k vypsání veřejné zakázky na realizaci projektu. Pokud máte zájem zúčastnit se, vyplňte prosím následující formulář do 5. dubna, 2023 (včetně).

shutterstock_1763002103.jpg

Dosavadní brandingová strategie Prahy se soustředila (nutno říct velmi úspěšně) na komunikaci města jako turistické destinace. Nicméně pokud chce Praha udržet svou konkurenceschopnost ve stále intenzivnější soutěži o talent a investice, musí posílit svou reputaci v zahraničí a aktivně komunikovat svou pozici města vhodného pro život, práci, studium a podnikání.

Cílem projektu je prezentovat unikátní aspekty Prahy a definovat, které její vlastnosti tvoří emoční vazbu na město. Jelikož spolupráce mezi jednotlivými městskými stakeholdery je pro projekt naprosto zásadní, budoucí brandingová strategie musí korespondovat s obecným směřováním Prahy, a tím, jak ji vnímají pražští občané, expat komunita, návštěvníci města, instituce, podnikatelé či investoři.

Rozsah budoucí veřejné zakázky

Předmět plánované veřejné zakázky by měl zahrnovat:

• kvalitativní výzkum percepce Prahy, a to z pohledu expatů (především zahraničních studentů a pracovníků s ohledem na jejich motivaci při volbě Prahy jako jejich cílové destinace pro život), Pražanů (s ohledem na jejich vnímání života ve městě a jeho budoucího vývoje) a cizinců (s ohledem na definici cílových států či měst a výzkum místní percepce Prahy); • stakeholder management – organizaci workshopů a dalších aktivit pro důležité stakeholdery v rámci města; • vytvoření strategické vize a silné identity pro budoucnost Prahy v oblasti work, study, invest; • návrh implementace a její evaluace.

Obsah předběžné tržní konzultace

Základním předmětem a účelem PTK je získání a ověření informací nezbytných pro realizaci veřejné zakázky, zejména co se týče:

  • provádění relevantního kvantitativního a kvalitativního výzkumu a jeho obsahu,
  • stanovení ceny za poskytnutá plnění,
  • možných způsobů přístupu k realizaci Projektu,
  • definování kvalifikačních požadavků na dodavatele,
  • problematiky Stakeholder managementu – průběhu, formy, harmonogramu atp.

Praktické informace

Výzva k účasti na PTK je mířena především na subjekty působící v oblasti city brandingu, nation brandingu, place brandingu a/nebo destination marketingu. Zvláště potom na potenciální zájemce o spolupráci na zmíněném projektu.

PTK proběhne on-line, v anglickém jazyce a s každým účastníkem zvlášť. Otázky k probírání během konzultace budou účastníkům poskytnuty minimálně dva dny před samotnou PTK. Předpokládaná délka trvání konzultace je 1-2 hodiny, v závislosti na komplexitě zpětné vazby.

Pokud máte zájem se PTK zúčastnit, vyplňte prosím následující formulář do 5. dubna 2023 (včetně).

V případě jakýchkoli otázek se na nás prosím obraťte e-mailem na adrese lucia.legathova@praha.eu. Více informací najdete zde.

Poslední aktuality

Všechny aktuality