Aliance evropských měst pro krátkodobé pronájmy víta návrh nařízení EU

14.11.2022

Reakce na návrh nařízení o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb krátkodobého pronájmu ubytování, který zveřejnila Evropská komise.

Aliance evropských měst pro krátkodobé pronájmy víta návrh nařízení EU

Evropská města, zejména ta, která jsou klíčovými turistickými destinacemi v Evropě, již několik let požadují, aby byla přijata evropská legislativní opatření k omezení dopadu nelegálních krátkodobých pronájmů (z ang. short-term rentals, STR) v jejich oblastech.

Jsme otevřená města, která vítají cestovatele, aby se nechali inspirovat dynamickými a jedinečnými zážitky, které můžeme nabídnout. Cestovní ruch je pro mnoho lidí důležitým zdrojem příjmů a zaměstnání a my uznáváme, že STR je součástí dnešního turistického průmyslu.

Je však naší odpovědností zajistit, aby omezený bytový fond v městských oblastech sloužil především těm, kteří chtějí v našich městech žít, pracovat nebo studovat. Je dobře známo, že trhy s bydlením ve většině měst EU jsou pod neustálým tlakem. Další klíčovou odpovědností, kterou přebíráme vůči našim občanům, je ochrana a zlepšování obytnosti našich čtvrtí, a to i s ohledem na negativní stránky masové turistiky. Z našich zkušeností vyplývá, že zejména STR-turismus má tendenci výrazně ovlivňovat sousedy a každodenní život místních obyvatel.

Z těchto důvodů nemůžeme připustit neomezený růst STR aktivit. V každém z našich měst platí přiměřená regulace, která odpovídá místním podmínkám. Skutečnost, že s námi významné STR platformy plně nespolupracují a nesdílejí s námi údaje, které potřebujeme k zajištění souladu s našimi předpisy, je již mnoho let zatěžující.

V této souvislosti velmi vítáme návrh nařízení pro odvětví STR, který navrhla Evropská komise. Oceňujeme zejména to, že návrh zdůrazňuje potřebu "vyváženého ekosystému cestovního ruchu". Tímto prohlášením bychom rádi zdůraznili některé důležité aspekty z našeho pohledu.

Naše podpora povinné výměně údajů o STR

Povinná výměna údajů o STR-aktivitách v rámci EU je nejzásadnější částí návrhu nařízení. Navrhovaný systém vychází ze stávajících národních/regionálních nebo místních registračních systémů, které již existují ve většině členských států, a zavádí národní kontaktní místa, kam jsou STR-platformy povinny hlásit své data.

Povinná výměna údajů umožňuje těmto národním kontaktním místům, aby na jejich žádost sdílela údaje s místními nebo regionálními orgány veřejné správy za účelem prosazování platných místních nebo regionálních předpisů. Nabízí tak tolik potřebné vyjasnění legitimity veřejných orgánů požadovat a používat tyto údaje podle práva EU.

Zejména vítáme, že toto nařízení ukončí diskuse s platformami STR o souladu žádostí o údaje s normami GDPR.

Tímto úvodním prohlášením bychom proto chtěli zdůraznit naši zásadní podporu tohoto důležitého návrhu nařízení o odvětví STR.

Další posouzení

V návrhu nařízení si všímáme některých aspektů, které mohou vyžadovat vyjasnění a zlepšení v rámci legislativního procesu.

Podle navrhovaného znění "tímto nařízením není dotčena pravomoc členských států přijímat a zachovávat požadavky na přístup na trh týkající se poskytování krátkodobých ubytovacích služeb hostiteli". To je skutečně zásada, která musí být zachována v průběhu celého legislativního procesu, neboť místní pravomoci v oblasti tvorby politik i jejich prosazování v této oblasti musí zůstat nedotčeny a plně respektovány, včetně způsobu, jakým považujeme za nezbytné a odpovědné z důvodů veřejného zájmu povolit (nebo zakázat) STR-aktivity na místní úrovni.

Pouze na místní úrovni je totiž možné nalézt rozumnou regulační rovnováhu, která zváží různé společenské zájmy, jako jsou zejména:

• dostatečná nabídka důstojného a cenově dostupného dlouhodobého nájemního bydlení pro všechny, kteří chtějí v našich městech žít a pracovat,

• zohlednění cestovního ruchu a souvisejících ekonomických zájmů, a

• ochrana obyvatelnosti měst a jejich bezpečnosti

Evropský soudní dvůr uznal tyto politické cíle jako "naléhavé důvody související s veřejným zájmem" v rozsudku ve věci Cali Apartment (spojené věci C-724/18 a C-727/18), kde Soudní dvůr uznal a potvrdil úsilí měst o stanovení limitů pro platformy krátkodobého ubytování.

Zdá se, že návrh nařízení v některých aspektech předepisuje, jakým způsobem máme provádět systémy registrace nebo povolování STR. Zejména kde se řídíme ověřovacími postupy týkajícími se vlastníků nemovitostí, kteří chtějí nabízet STR-služby. Domníváme se, že EU nepřísluší tento proces regulovat, a zdá se nám, že to ani není nutné k dosažení cílů návrhu nařízení.

Dalším aspektem, který doufáme, že se podaří dále vyjasnit, je vymáhání povinnosti sdílení údajů na platformách a nezbytné kontroly spolehlivosti údajů, které budou sdíleny. Zdá se, že návrh nařízení přisuzuje hlavní roli při zajišťování dodržování těchto povinností členským státům, zatímco Evropská komise v tom pro sebe žádnou roli nevidí. V současné době je přeshraniční spolupráce při prosazování povinností sdílení údajů uložených platformám STR podle našich zkušeností velmi slabá.

Na závěr bychom chtěli poznamenat, že v souladu se zásadou stanovenou v zákoně o digitálních službách (DSA) považujeme za zásadní, aby toto odvětvové nařízení vyjasnilo, že STR-online reklamy, které nerespektují platné místní, regionální nebo vnitrostátní předpisy, jsou ve svém důsledku považovány za nezákonný obsah.

Těšíme se na diskusi s Evropskou komisí, s našimi kolegy na národní úrovni a s dalšími zúčastněnými stranami, abychom zjistili, jak lze tyto prvky v tomto návrhu nařízení vyjasnit a posílit.

Aliance evropských měst pro krátkodobé pronájmy

Amsterdam, Arezzo, Atény, Barcelona, Berlín, Bologna, Bordeaux, Brusel, Budapešť, Florencie, Krakov, Lille Metropole, Lyon, Mnichov, Madrid, Milano, Paříž, Porto, Praha, Stockholm, Utrecht, Valencie, Vídeň, Varšava a EUROCITIES.

Poslední aktuality

Všechny aktuality